STATUT KLUBU SPORTOWEGO
One Breath

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba
§1
Klub One Breath zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i uczestniczy we
współzawodnictwie sportowym.
§2
Siedzibą Klubu jest Kraków, ul. Kluczborska 50/47
(adres)
§3
1. Klub działa na podstawie obowiązujących przepisów w szczególności: Ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020r., poz. 2261), Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1133 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18
października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 243, poz.1449) oraz
niniejszego statutu.
§ 4
1. Klub podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
2. Klub posiada osobowość prawną.
§ 5
1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
3. Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
swych celów Klub może prowadzić działalność również i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II
Cele i sposób ich realizacji
§ 6
1.Celami Klubu jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków Klubu.
2. Cele o których mowa w ust. 1 Klub realizuje przez:
1) upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki,
2) popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej,
3) popularyzowanie higienicznego trybu życia,
4) organizowanie imprez i zawodów sportowych,
5) organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób
6) na terenie działania Stowarzyszenia,
7) współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami
§ 7
Klub dla realizacji zadań statutowych może powoływać sekcje.
§ 8
1. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.
2. Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§ 9
Klub zrzesza członków zwyczajnych i wspierających.
§ 10
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.
2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być również:
1) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, którzy
mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Klubu
większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2) małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, według zasad określonych w
statucie, bez prawa do udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz klubu.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i
wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych statutem Klubu.
§ 11
Członkostwo Klubu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu zwykłą większością
głosów w drodze uchwały, na podstawie pisemnego zgłoszenia.
§ 12
Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:
1) uczestniczenia w zebraniu Klubu,
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,
3) uzyskiwania od władz i organów Klubu informacji o działalności i zamierzeniach Klubu,
4) uczestniczenia w imprezach sportowych oraz szkoleniach organizowanych przez Klub,
5) uczestniczenia w wyborze władz Klubu.
§ 13
Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego.
§ 14
Do obowiązków Członków zwyczajnych i wspierających należy:
1) aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,
2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
3) uczestniczenie w realizacji zadań programowych Klubu,
4) opłacanie składek członkowskich zgodnie z uchwałami Klubu.
§ 15
Skreślenie z listy Członków Klubu następuje przez:
1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2) wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Klubu,
b) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej,
d) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
3) śmierć Członka.
§ 16
Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia Członkowi Klubu w terminie 21 dni od doręczenia
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków poprzez Zarząd. Uchwała Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 17
Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków.
2) Zarząd.
3) Komisja Rewizyjna.
§ 18
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa dwa lata.
§ 19
Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy Członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią
inaczej.
§ 20
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście
miesięcy.
3. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa Członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę
później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z
głosem doradczym, Członkowie wspierający i zaproszeni goście.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
4) udzielanie absolutorium Zarządowi,
5) wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie zmian statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwal Zarządu wniesionych przez Członków Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów Członków obecnych.
7. Zmiana statutu, odwołanie Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia
wymagają bezwzględnej większości przy obecności połowy Członków Stowarzyszenia w pierwszym
terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy Członków nie obowiązuje.
8. Każdemu Członkowi przysługuje jeden głos.
§ 21
1. Zarząd składa się z 5 Członków w tym z Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Skarbnika.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym, po wyborach zebraniu.
3. Prezes reprezentuje klub na zewnątrz i działa w jego imieniu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) kierowanie bieżącą pracą klubu,
3) ustalanie wysokości składek członkowskich,
4) wybór kierowników sekcji.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym, po wyborach zebraniu.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Klubu,
2) składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
§ 23
W przypadku zmniejszenia się składu władz Klubu określonych w § 17 pkt 2 i 3 w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali
Członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać mniej niż połowę
składu organu.
§ 24
1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności
publicznej.
2. Majątkiem Klubu zarządza Zarząd.
3. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Klubu składają dwaj Członkowie Zarządu
lub jeden Członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd.
§ 25
1. Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji
oraz przeznaczenie majątku.