Łowiectwo podwodne w Bałtyku
___________________________________

Ustawodawca wprowadził zmiany w obowiązujących przepisach w 2015 r. Zastąpiono termin „sportowe zezwolenie połowowe” na „rybołówstwo rekreacyjne”. Zmianie uległ sposób zakupu licencji. Obecnie wpłacamy przelewem na konto OIRM’u, na ryby idziemy z potwierdzeniem przelewu. Koniec z bieganiem osobiście do OIRM’u w godzinach urzędowych, by odebrać zezwolenie! 🙂
Zezwolenie uprawnia do połowu ryb wędką i kuszą.

Obowiązujące akty prawne:
* Ustawa o rybołówstwie morskim (Dz.U. z dnia 17 lutego 2015 r., poz. 222) z dnia 4 marca 2015 r. (straciły moc przepisy dotyczące wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego wydane na podstawie ustawy o rybołówstwie z 2004 r.)
* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz.U. z dnia 22 lipca 2015 r., poz. 1015)

W rozporządzeniu ustawodawca określił wysokość opłat za rybołówstwo rekreacyjne:
1. Na 1 tydzień – opłata pełna 30,00 zł; z ulgą 50% – 15 zł; z ulgą 75% – 7,50 zł
2. Na 1 miesiąc – opłata pełna 70,00 zł; z ulgą 50% – 35 zł; z ulgą 75% – 17,50 zł
3. Na 12 miesięcy – opłata pełna 140,00 zł; z ulgą 50% – 70 zł; z ulgą 75% – 35,00 zł.

Zmianie uległy również niektóre przepisy dotyczące uprawiania łowiectwa podwodnego.

 

 

Ustawa o rybołówstwie morskim:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000222/U/D20150222Lj.pdf
Nas interesują zapisy:
Rozdział II Rybołówstwo rekreacyjne, art. 90-96

 

Szczegółowe przepisy znajdziemy w Rozporządzeniu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001015/O/D20151015.pdf

Warto zwrócić uwagę na obowiązek posiada przy sobie dokumentu stwierdzającego tożsamość i potwierdzenie uiszczenia opłaty.
Różnice w kolorze boi na śródlądziu i morzu – tu mamy pomarańczową oraz konieczność jej zakotwiczenia na czas połowu. Od 2015 r. już nie wolno polować z boją zapięta do pasa.
§ 2. 1. Na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:
1) bolenia (Aspius aspius) – 40 cm;
2) certy (Vimba vimba) – 30 cm;
3) dorsza (Gadus morhua) – 35 cm;
4) gładzicy (Pleuronectes platessa) – 25 cm;
5) jazia (Leuciscus idus) – 25 cm;
6) leszcza (Abramis brama) – 40 cm;
7) lina (Tinca tinca) – 28 cm;
8) łososia (Salmo salar) – 60 cm;
9) miętusa (Lota lota) – 40 cm;
10) nagłada (Scophthalmus rhombus) – 30 cm;
11) okonia (Perca fluviatilis) – 20 cm;
12) płoci (Rutilus rutilus) – 20 cm;
13) sandacza (Sander lucioperca) – 45 cm;
14) siei (Coregonus lavaretus) – 40 cm;
15) storni (Platichthys flesus) – 23 cm;
16) suma (Silurus glanis) – 70 cm;
17) szczupaka (Esox lucius) – 50 cm;
18) śledzia (Clupea harengus) – 16 cm;
19) troci (Salmo trutta m. trutta) – 50 cm;
20) skarpia (Scophthalmus maximus) – 30 cm;
21) węgorza (Anguilla anguilla) – 50 cm;
22) wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus) – 20 cm;
23) zimnicy (Limanda limanda) – 25 cm.

§ 3. Ustanawia się okresy ochronne dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego dla następujących gatunków ryb:
1) łososia i troci – w terminie od dnia:
a) 15 września do dnia 30 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,
b) 15 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka,
c) 25 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;
2) sandacza – w terminie od dnia:
a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40ʹ00ʺ a 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;
3) skarpia – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca na obszarze wód na wschód od południka 15°00ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;
4) jesiotra ostronosego – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;
5) węgorza – w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;
6) szczupaka – w terminie od dnia:
a) 1 stycznia do dnia 15 maja na obszarze morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej,
b) 1 stycznia do dnia 30 kwietnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;
7) suma – w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 czerwca na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c;
8) siei – w terminie od dnia 20 października do dnia 15 grudnia na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c;
9) miętusa – w terminie od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c.