Łowiectwo podwodne w Bałtyku
___________________________________

Ustawodawca wprowadził zmiany w obowiązujących przepisach w 2015 r. Zastąpiono termin „sportowe zezwolenie połowowe” na „rybołówstwo rekreacyjne”. Zmianie uległ sposób zakupu licencji. Obecnie wpłacamy przelewem na konto OIRM’u, na ryby idziemy z potwierdzeniem przelewu i dokumentem tożsamości. Koniec z bieganiem osobiście do OIRM’u w godzinach urzędowych, by odebrać zezwolenie! 🙂
Zezwolenie uprawnia do połowu ryb wędką i kuszą. Zmianie uległy również niektóre przepisy dotyczące uprawiania łowiectwa podwodnego.

Pojawiło się jak zwykle kilka pojęć, które osobom mniej zorientowanym w temacie będą na początku robić mętlik w głowie. Przy przeszukiwaniu aktów prawnych należy zwrócić uwagę o czym mowa:
Rybołówstwo rekreacyjne i osoba fizyczna – to my 🙂
Rybołówstwo rekreacyjne armatora -> organizator połowów rekreacyjnych – dotyczy armatorów statków -> nie dla nas
Rybołówstwo komercyjne – zawodowi rybacy.

Z nowości dla nas istotnych, w 2019 r. pojawił się teks jednolity rozporządzenia, zmianie uległy opłaty oraz sposób opłacania zezwoleń – data przelewu jest datą rozpoczęcia połowów.

Obowiązujące akty prawne:

* Ustawa o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 586, 642 i 730) z dnia 4 marca 2015 r. (straciły moc przepisy dotyczące wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego wydane na podstawie ustawy o rybołówstwie z 2004 r.)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000222/U/D20150222Lj.pdf
Nas interesują zapisy:
Rozdział II Rybołówstwo rekreacyjne, art. 90-96

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNIC TWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 grudnia 2023 r., w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
rozporządzenie

 

Ważne: Okres ważności uprawnień biegnie od dnia wniesienia opłaty.
W/w opłaty można wnosić na konto Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku na rachunek:
NBP O/Gdańsk
 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000
W tytule przelewu proszę podać: “za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres …(tydzień/miesiąc/rok) “ oraz “Imię i Nazwisko”

 

Z rozporządzenia:
Warto zwrócić uwagę na obowiązek posiada przy sobie dokumentu stwierdzającego tożsamość i potwierdzenie uiszczenia opłaty.
Różnice w kolorze boi na śródlądziu i morzu – tu mamy pomarańczową oraz konieczność jej zakotwiczenia na czas połowu. Od 2015 r. już nie wolno polować z boją zapięta do pasa.

§ 4. 1. W ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego połowy organizmów morskich, zwane dalej „połowami”,
prowadzi się przy użyciu wędki lub kuszy.

§ 16. Wysokość opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wynosi, w przypadku:
1) tygodniowego okresu połowów – 7 zł;
2) miesięcznego okresu połowów – 11 zł;
3) 12-miesięcznego okresu połowów – 42 zł, a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej
Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832,
z późn. zm.5)) – 32 zł.

§ 2. 1. Na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:
1) bolenia (Aspius aspius) – 40 cm;
2) certy (Vimba vimba) – 30 cm;
3) dorsza (Gadus morhua) – 35 cm;
4) gładzicy (Pleuronectes platessa) – 25 cm;
5) jazia (Leuciscus idus) – 25 cm;
6) leszcza (Abramis brama) – 40 cm;
7) lina (Tinca tinca) – 28 cm;
8) łososia (Salmo salar) – 60 cm;
9) miętusa (Lota lota) – 40 cm;
10) nagłada (Scophthalmus rhombus) – 30 cm;
11) okonia (Perca fluviatilis) – 20 cm;
12) płoci (Rutilus rutilus) – 20 cm;
13) sandacza (Sander lucioperca) – 45 cm;
14) siei (Coregonus lavaretus) – 40 cm;
15) storni (Platichthys flesus) – 23 cm;
16) suma (Silurus glanis) – 70 cm;
17) szczupaka (Esox lucius) – 50 cm;
18) śledzia (Clupea harengus) – 16 cm;
19) troci (Salmo trutta m. trutta) – 50 cm;
20) skarpia (Scophthalmus maximus) – 30 cm; (turbot)
21) węgorza (Anguilla anguilla) – 50 cm;
22) wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus) – 20 cm;
23) zimnicy (Limanda limanda) – 25 cm.

§ 3. Ustanawia się okresy ochronne dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego dla następujących gatunków ryb:
1) łososia i troci – w terminie od dnia:
a) 15 września do dnia 30 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,
b) 15 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka,
c) 25 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;
2) sandacza – w terminie od dnia:
a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40ʹ00ʺ a 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;
3) skarpia – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca na obszarze wód na wschód od południka 15°00ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;
4) jesiotra ostronosego – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;
5) węgorza – w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;
6) szczupaka – w terminie od dnia:
a) 1 stycznia do dnia 15 maja na obszarze morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej,
b) 1 stycznia do dnia 30 kwietnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;
7) suma – w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 czerwca na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c;
8) siei – w terminie od dnia 20 października do dnia 15 grudnia na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c;
9) miętusa – w terminie od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c.

§ 11. Ilość ryb, którą może wyłowić i zatrzymać osoba fizyczna prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:
1) 2 sztuki łącznie – w przypadku łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta m. trutta);
2) 2 sztuki – w przypadku węgorza (Anguilla anguilla);
3) 6 sztuk łącznie – w przypadku sandacza (Sander lucioperca) i szczupaka (Esox lucius);
4) 5 sztuk – w przypadku lina (Tinca tinca);
5) 10 sztuk – w przypadku belony (Belone belone);
6)4) 14 sztuk – w przypadku dorsza (Gadus morhua), z wyłączeniem połowów prowadzonych na podstawie pozwolenia
wydanego na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (UE)
2017/1970 z dnia 27 października 2017 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2018 rok w odniesieniu do nie-
których stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz. Urz.
UE L 281 z 31.10.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 24 z 27.01.2018, str. 6);
7) 10 sztuk – w przypadku leszcza (Abramis brama);
8) 10 kg – w przypadku śledzia (Clupea harengus);
9) 6 kg – w przypadku okonia (Perca fluviatilis);
10) 10 kg łącznie – w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1–9, z wyłączeniem pstrąga tęczowego
(Oncorhynchus mykiss) i babki byczej (Neogobius melanostomus), które można wyłowić i zatrzymać bez ograniczeń

 

Jak poradzić sobie z rozróżnianiem płastug?
Z Rzędu Flądrokształtnych mamy w naszej części Bałtyku 2 Rodziny:
* Flądrowate (najpopularniejsza Stornia i Gładzica (pomarańczowe plamy), rzadziej spotykana Zimnica) – wymiar 25 cm, a stornia 23. Są bardziej smukłe od kolejnej rodziny.
* Nagładowate (Nagład i Skarp – inaczej Turbot) ich wymiar ochronny 30 cm, duże szerokie, prawie owalne płastugi.
Gdzie ich szukać? Już za drugą rewą na głębokości od kilku metrów.
Czasem mamy na Bałtyku upwelling przybrzeżny – wyjątkowo lodowatą wodę w środku lata. Wiatr od strony lądu wypchnął ciepłą wodę na otwarte morze, a zimna woda z głębokich stref, została zaciągnięta w strefę brzegową. Cóż z tego, że wizura doskonała… próżno wtedy szukać ryb.

Jaka kusza na Bałtyk?
Doskonale spiszą się gumówki 75-tki, np.  taka. Na fladry można stosować również krótsze. Oraz bardzo dobre będą pneumatyki 55-65, np. taki . Kusze te z powodzeniem wykorzystamy również na śródlądziu. Pamiętajmy, że nie lubią piasku – nie zapiaszczyć mechanizmów, dokładnie wypłukać. I jak każdy sprzęt, dokładnie wypłukać w słodkiej wodzie po polowaniu.