Płetwonurek Młodzieżowy Brązowy KDP/CMAS (PMB)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytko­wanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 2 m z instruktorem.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 8 lat,
  • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
  • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu). 

Przebieg szkolenia:
Lekcje i zajęcia praktyczne – minimum 5 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wy­konuje z instruktorem nurkowania do głębokości 2 m w basenie, lub w wodach otwartych o warunkach zbliżonych do warunków basenowych.
Uprawnienia:
Nurkowanie do głębokości 2 m w basenie lub wodach naturalnych o podobnych warunkach wyłącznie z in­struktorem nurkowania.
Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS z wpisem brązowego stop­nia wyszkolenia, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PMB) oraz pakiet płetwonurka młodzieżowego.