Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca KDP/CMAS

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie podstaw poszukiwania i wydobywania przedmiotów.
Warunki udziału w kursie:
• Posiadanie stopnia Płetwonurek Eksplorator (PE) lub certyfikatu innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 30 m.
Program szkolenia:
• Cześć teoretyczna: 5,5 godziny wykładów.
• Część praktyczna: Zajęcia praktyczne w wodach otwartych do głębokości 18÷20 m, w ciągu minimum jednego dnia szkoleniowego, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. Maksymalny okres realizacji programu – nie dłuższy niż 1 miesiąc.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP, certyfikat Płetwonurka Poszukiwacza-Wydobywcy KDP/CMAS (PPW).